O firmie

Podstawowe zasady działania sieci:

Pomoc na każdym etapie działań

KNC Global Real Estate, działając od 16 lat na polskim rynku utworzył już zespół menadżerów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach związanych z branżą nieruchomości, który służy franczyzobiorcom pomocą prawną i doradza w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb.

Franczyzodawca wybiera i akceptuje jako indywidualnych franczyzobiorców tylko tych, którzy po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu rekrutacyjnego posiadają podstawowe umiejętności, wykształcenie, cechy osobowościowe i środki finansowe wystarczające do prowadzenia działalności franczyzowej.

Sprzedaż usług musi być prowadzona według standardów zatwierdzonych przez KNC czyli nie może się zasadniczo różnić od standardów obowiązujących w oddziałach franczyzodawcy.

Franczyzobiorca jest zobowiązany przy świadczeniu usług stosować formularze i procedury zatwierdzone przez franczyzodawcę.

Franczyzobiorca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej . Inne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej franczyzobiorcy pozostają w jego gestii i franczyzodawca nie będzie ich wymagał ale zaleca zawarcie takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

Franczyzobiorca ponosi odpowiedzialność za efekty swoich działań, a jego klienci nie mogą zgłaszać roszczeń bezpośrednio franczyzodawcy.

Reklama

Opłata franczyzowa w wysokości zaledwie 500 złotych miesięcznie , którą franczyzobiorcy płacą co miesiąc firmie KNC przekazywana na wspólny fundusz promocyjno – reklamowy, w ramach którego franczyzodawca promuje sieć i jej usługi we wszystkich publikatorach poświęconych rynkowi nieruchomości oraz lokalnych wydawnictwach, w których znajdują się działy z rynku nieruchomości. Ponadto opłata franczyzowy pokrywa koszty utrzymania bezpłatnego oprogramowania online i własnej strony www dla każdego franczyzobiorcy wraz z rozbudowaną indywidualną wyszukiwarką ofert i odrębną prezentacją ofert specjalnych. KNC zobowiązany jest ponadto do bezpłatnej promocji ogólnej firmy w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, międzynarodowej i specjalistycznej, w radiu i telewizji oraz zminimalizowania kosztów reklamy szczegółowej i ofertowej poszczególnych biur należących do KNC, bezpłatnej reklamy i eksportu ofert do wielu portali nieruchomości dzięki systemowi WSN.

KNC nie ingeruje w indywidualne sposoby reklamy, promocji oraz techniki sprzedaży stosowane w placówce franczyzobiorcy jednak nie mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi standardami etyki wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i w treści musi być logo lub nazwa KNC.

Prowadzenie biura

Sugerujemy tworzenie biur w co najmniej 10 - tysięcznej miejscowości. Jednak jeśli franczyzobiorca prowadzi już jakąś działalność branżowo związaną z nieruchomościami, możliwe jest utworzenie przez niego placówki w mniejszej miejscowości. Biuro powinno znajdować się w budynku przy głównych ciągach pieszych lub komunikacyjnych, na parterze lub pierwszym piętrze, z wejściem od ulicy i możliwością zamieszczenia szyldu (który obowiązkowo musi zawierać logo KNC) oraz elementów reklamy swoich ofert, w widocznym miejscu. Powinno składać się z dwóch lub więcej pomieszczeń. Obowiązkowym wyposażeniem jest co najmniej jedna czynna linia telefoniczna, faks, co najmniej jeden komputer ze stałym łączem internetowym i co najmniej jeden telefon komórkowy. Ponadto skaner - ksero, drukarka, co najmniej jedno biurko w jednym pomieszczeniu i krzesła dla klientów.

Placówka musi być czynna we wszystkie dni robocze przez co najmniej osiem godzin dziennie (zaleca się również otwarcie przez co najmniej kilka godzin w dni wolne od pracy oprócz świąt).

Franczyzobiorcy, po uzgodnieniach (formie pisemnej) z franczyzodawcą, mogą zająć się tworzeniem nowych placówek na lokalnych rynkach czyli w miejscach dobrze sobie znanych - a franczyzodawca nie będzie angażować się w codzienną działalność operacyjną każdej placówki franczyzowej utworzonej przez franczyzobiorcę.

Nabór pracowników

Za nabór pracowników do placówek franczyzowych odpowiedzialny jest prowadzony przez KNC Branżowy Ośrodek Szkoleniowy (BOS), który prowadzi szkolenia dla kandydatów na stanowisko Asystent Pośrednika.

BOS ukierunkowany jest na przygotowanie i organizację szkoleń oraz praktyk m.in. dla pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości oraz organizacji zawodowych. Usługi świadczone przez BOS wykonywane są przez doświadczonych analityków, wykładowców i trenerów z całego kraju. Zajęcia prowadzone są w różnych formach szkoleń oraz warsztatów. Skierowane są nie tylko do pracowników biur, ale także do ich właścicieli i menadżerów.

W BOS organizowane są też profesjonalne szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami i dziedzin pokrewnych, na które zapraszane są także osoby spoza firmy. Wykłady prowadzą wybitni specjaliści nieruchomości.

Personel franczyzodawcy

Osoby te służą pomocą i doradztwem w sprawach związanych z prowadzeniem placówki i prawidłowym wykonywaniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Prezes KNC Global Real Estate

Pan Rafał Stec,

tel. +48 14 6275640,

tel. kom. +48 728491864,

e-mail: rstec@wsn.pl


Dyrektor KNC Global Real Estate

w Tarnowie

Pani Beata Mądel,

tel. +48 14 6275640,

tel. kom. +48 604457320

e-mail: beata_madel@wsn.pl


Koordynator sieci franczyzowej KNC

Pani Anna Mytnik,

tel. +48 14 6275640,

tel. kom. +48 694 482 333

e-mail: anna.mytnik@wsn.pl

Follow KNCGlobalRealEs on TwitterKNCGlobalRealEstateKNCGlobalRealEstateKNCGlobalRealEstate

projekt i realizacja: studio multimedialne icono